Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

informace o obci dle zákona

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.   Název


 Obec Cotkytle

2.   Důvod a způsob založení


Obec Cotkytle vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí dle tohoto zákona: 

 • Obec Cotkytle je základní územní samosprávný celek České republiky.
 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
 • Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Cotkytle, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
 • Obec Cotkytlejako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí
  je zákon č. 128/2000 Sb.,  Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
  Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
  Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

3.   Organizační struktura


 • Starosta
 • rozpočtářka
 • uklízečka, udržbář

Obec je spravována Zastupitelstvem obce Cotkytle(dále jen zastupitelstvem obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce má celkem 7 členů a schází se podle potřeby 4x do roka. Jeho jednání jsou veřejná.

3.a Zřizované organizace

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí - příspěvková organizace. Odkaz vás zavede na administrativní registr ekonomických subjektů (ARES).

4.   Kontaktní spojení


4.1  Kontaktní poštovní adresa

Obec Cotkytle
Cotkytle 3

561 32 Cotkytle

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Cotkytle 3

4.3  Úřední hodiny

po       7.30 - 11.30    12.30 - 16.00

st        7.30 - 11.30    12.30 - 16.00

4.4  Telefon

465 382 125 úřad

702 292 311 starosta / fax není používán

4.5  Adresa internetové stránky

www.cotkytle.cz

4.6  Adresa podatelny

Obec Cotkytle
Cotkytle 3

561 32 Cotkytle

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, které se přijímají v elektronické podobě:

 • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT – prostý text

RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

 • statické obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics

 • dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818 - Moving Picture Experts Group Phase 2

MPEG-1, ISO/IEC 11172 - Moving Picture Experts Group Phase 1

GIF - Graphics Interchange Fotmat

 • zvukové dokumenty:

MP2 - MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II

MP3 - MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III

 • databáze a metadata

XML - Extensible Markup Language Document

 • datové zprávy z ISDS

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

b) Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk
 • USB externí HDD
 • Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

c) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

d) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.

4.7  Adresa e-podatelny

 

obec@cotkytle.cz

Další elektronické adresy

starosta@cotkytle.cz

ucetni@cotkytle.cz

  4.8  Datová schránka

obec Cotkytle - ID: ze3a4ha

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Příjem dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle 3

b) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a středa 7.30 - 11.30    12.30 - 16.00

5.   Případné platby lze poukázat


číslo účtu 111309115 / kód banky 0300  - pro bezhotovostní platbu
nebo v hotovosti na obecním úřadu

6.   IČ


00278602

7.   DIČ--


obec Cotkytle není plátce DPH

8.   Dokumenty


8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách.
- územní plán obce
- pasport místních komunikací
- požární řád obce
- jednací řád zastupitelstva obce
- rozpočty obce
-plán rozvoje obce
 

www.cotkytle.cz  / úřad / dokumenty / vyhlášky

8.2  Rozpočet

www.cotkytle.cz  / urad / rozpocty_2021

9.   Žádosti o informace


Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Cotkytle
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle
2. prostřednictvím emailu obec@cotkytle.cz
3. telefonicky na č.t. 465 382 125
4. ústně v kanceláři úřadu
5. prostřednictvím datové schránky ze3a4ha

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány do velikosti 20 MB ve formátech čitelných a kompatibilních s formáty MS Office a dále formáty pdf, html, xml, jpg, gif, bmp.

10.  Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně

Osobní předání žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí oprávech a povinnostech osob je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Cotkytle.

11.  Předpisy


11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Obec Cotkytle jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 255/2012, kontrolní řád
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
- zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

11.2  Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných obcí / vyhlášky

12.  Úhrady za poskytování informací


12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Povinný subjekt je oprávněn – v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši ůhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

13.  Licenční smlouvy


13.1  Vzory licenčních smluv

 Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Cotkytle stanovené.

12.2  Výhradní licence

 Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17.  Výroční zpráva


výroční zpráva 2020

 

 


Vyřizování žádostí o informace


 

Žádosti o informace - rok 2018

uzemní plán
dluh obce
pověřenec gdpr
dopravní značení - firma
dopravní značení - firma II
smlouva + faktura dopravní značení
smlouva dopravní značení
podatelna obce
vedení podatelny
pracovní náplň


Žádosti o informace - rok 2019


cenova_nabidka
souhrnna_odpoved
stiznost_obec
stížnost obec zastupitelstvo
smlouva_kraj
domistav_zakazka
protokol o kontrole spisové služby
zařazení zaměstnance do platové třídy
zařazení zaměstnance - doplněni

Žádosti o informace - rok 2020

Vyúčtování dotace
Zájezd na kulturní představení
Zájezd na kulturní představení II
Zájezd na kulturní představeni III
Technická zpráva
Povoleni stavby
Souhlasná stanoviska k opravě komunikace
Souhlasná stanoviska k opravě komunikace II
Podání dokumentů výborům
Název připravované stavby
Zápis ze schuze FV
Vyjádření orgánů ke stavbě
Souhrn MÚ Lanškroun
Stanoviska 3 odborů
Úřední deska
Kolaudační prohlídka
Kolaudační prohlídka - stížnost
kolaudace

Žádosti o informace - rok 2021

Zhotovení díla
Zhotovení díla II
Zhotovení díla II stižnost
Odmítnutí žádosti
Datum odesláni
Chyby ve zprávě
Osoby které zpracovávají odpovědi
Osoba ktera zpracovava stiznost
dohody obce
Rozhodnutí o částečném odmítnutí
Předběžné opatření
Kopie tiskopisu

 

Informace a přístup k osobním údajům


Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k OÚ, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Obec Cotkytle
sídlo: Cotkytle 3, 563 01 Cotkytle, IČ 00278602, DS: ze3a4ha, telefon. 465 382 125, e-mail: obec@cotkytle.cz

Poveřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová, sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341, DS, uaj2fgv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, telefon: 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

webkamera

kalendář

počasí

Počasí